Звіт директора про роботу у 2017-2018 навчальному році

Звіт директора про роботу у 2017-2018 навчальному році
Аналіз роботи закладу за 2017 -2018 навчальний рік
Організація освітньо – виховної роботи в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», законів «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку від 2 років до 6(7) років «Дитина», Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.
У дошкільному закладі протягом 2017/2018 навчального року функціонувало 2 групи дітей:
– молодшого дошкільного віку – 1;
– старшого дошкільного віку – 1.
Відповідно до штатного розпису працівників дошкільного закладу – 19 осіб. Педагогічних працівників – 5 (в т.ч. вихователів – 2, завідувач -1, практичний психолог – 1, музичний керівник – 1)
Фаховий рівень педагогічних працівників:
 І категорія – 1,
 ІІ категорія – 1,
 Спеціаліст – 3.
Заклад працює за чинною Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», використовує інноваційну технологію: «НУМІКОН» (розвиток математичних здібностей), «ВЕСЕЛИЙ ЯЗИЧОК» (мовленнєвий розвиток). Це сприяє ефективній реалізації базового інваріативного та варіативного змісту дошкільної освіти.
У дошкільному навчальному закладі функціонують:
 кабінет завідувача;
 методичний кабінет;
 музична, танцювальна, спортивна зали – відсутні
 медичний кабінет;
 кабінет кастелянки;
 кабінет завідувача господарства/ комірника.
Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.
За період з вересня 2017 року по серпень 2018 року в ДНЗ за бюджетні кошти виготовлено і придбано:
 Господарчі товари;
 канцтовари;

Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка. Територія утримується в належному стані.
З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.
При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався Переліком чинних освітніх програм та навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. що друкується в «Інформаційному збірнику МОН України», а також розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, приймали участь у впровадженні програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах: педагогічні працівники Голуб Ю.О., Богдан І.І., Ковальова А.І. отримали другу вищу освіту, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури.
Педагогічні працівники протягом навчального року відвідували різні методичні заходи міста згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами», брали участь у конкурсах та проектах. Педагоги дошкільного навчального закладу використовують як традиційні, так і новітні інтерактивні методи й прийоми.
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснює директор (завідувач) Барабаш Г.П., яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів, наказів з основної та адміністративно – господарчої діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми нарад при завідувачу.
Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості створені умови для удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ). Інтернет – сайт ДНЗ дієвий, інформація постійно оновлюється. ДНЗ можна знайти у соціальних мережах: Facebook .
Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу. Протягом 2017-2018 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх міських заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи. У квітні 2018 року дошкільному закладі на високому рівні було проведено методичне засідання для сестер медичних старших «Літнє оздоровлення дітей разом з батьками». Слід відмітити всіх педагогів, що брали активну участь у виставках, конкурсах, місцевих та міських заходах. Протягом грудня 2016 року в кожній групі садочку працювала майстерня Святого Миколая з виготовлення сувенірів, оберегів, вітальних листівок.
Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: «Співаночка» (керівник Я.М. Мокаленко, «Пізнайко» (керівник І.І. Богдан), «Струмочок слів» (керівник Ю.О. Голуб.), «Нумікон» (розвиток математичних здібностей)
Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки мають достатній рівень креативності. За результатами вивчення освітньо – виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.
Психологічну службу ДНЗ представляє практичний психолог Барабаш Вікторія Вікторівна. Згідно з планом роботи на 2017/2018 навчальний рік практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме виявити сформованість функцій необхідних для школи: мовлення, розумовий розвиток, уміння виконувати навчальні завдання : вміння діяти за зразком та виконувати інструкцію дорослого, рівень вольвої організації дитини, розвиток дрібних м’язів кисті і виразність тонкої рухової координації, визначити особливості самооцінки та зробити висновки щодо готовності дітей до школи вцілому.
Для проведення первинного дослідження було використано методики:
1.Методика Керна-Йєрасека
• намалювати людину;
• графічне копіювання письмової фрази
• змалювання групи крапок в певному просторовому положенні
• рівень психосоціальної зрілості
Обстежено 24 дитини дошкільного віку.
Кількісний аналіз результатів показав:
З низьким рівнем готовності до школи – 2 дітей,
З середнім рівнем готовності до школи – 10 дітей,
З високим рівнем готовності до школи – 12 дітей
Кількісний аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають в основному високі показники розвитку інтелектуальної сфери. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу-синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення), дрібної моторики, уяви. На підставі якісного аналізу можна зробити наступні висновки: Вихователі приділяють значну увагу розвитку пізнавальних процесів, враховують вікові особливості дітей 5-6 річного віку, застосовують у роботі ігри та вправи на розвиток довільної уваги, на концентрацію уваги, на розвиток зорової та слухової пам’яті. Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях. Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, яка спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.
З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. Всі педагоги дошкільного закладу на достатньому рівні ведуть фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми, профілактичні заняття з дітьми із запобігання порушеннь опорно-рухового аппарату. З дітьми старшого дошкільного віку з фізичного виховання педагоги проводять бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності. 11 травня 2018 року у ДНЗ пройшло музично-спортивне свято в рамках міського фестивалю «Перші кроки».
З метою підвищення рівня психолого – педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2017/2018 н. р. приділяли велику увагу: формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця.
З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою ДНЗ пропонує: тренінгові заняття з практичним психологом; консультації зі спеціалістами дошкільного закладу; участь дітей у гуртковій роботі; залучення до участі у святах та розвагах; забезпечення соціально-педагогічного патронату.
На виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради, іншими нормативно – правовими актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян. За 2017-2018 навчальний рік було 35 звернень від громадян з питань влаштування дітей. Всі питання вирішені позитивно. Скарг не було.
Всі діти 5 – ти річного віку 100% охоплені дошкільною освітою (дошкільними закладами). Всі діти від 6 до 7 років охоплені дошкільною та початковою освітою. У ДНЗ здійснюється соціально – педагогічний супровід дітей ,дітей-інвалідів, надається психолого-педагогічна консультативна допомога. В рамках психолого- педегогічного супроводу практичний психолог проводить діагностику емоційного стану дітей даних категорій, дитячо-батьківські відносини; відносини у дитячому колективі.
Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Дошкільний навчальний заклад з метою створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно- гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; сприяє збереженню та зміцненню здоров’я відповідно до статті 11 Закону України “Про дошкільну освіту”. На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. У наявності акти перевірки ігрових майданчиків, споруд на майданчиках, обстеження будівлі. Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей на випадок пожежі». Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ДНЗ проводиться щорічний “Тиждень безпеки дитини”, наповнений конкретним змістом навчально-виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій). Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділяється практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний матеріал.
Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Закону України “Про дошкільну освіту” (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ». Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі передбачений ізолятор.
Приміщення медичного кабінету відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, оснащений та забезпечений необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.
Медичний супровід здійснює сестра медична старша. Вона здійснює медичний контроль за станом здоров’я дітей. Кабінет оснащений обладнанням та лікарськими засобами на 70%. Робота сестри медичної спрямована на створення безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та здорового способу життя дітей дошкільного закладу. Сестра медична проводить медичні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювання. Щороку здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про це свідчать записи в дитячих медичних картках (ф.026/о) та журналі обстеження дітей вузькими спеціалістами. За результатами обов’язкових медичних оглядів сестра медична проводить аналіз стану здоров’я дітей, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців про що свідчать місячні плани роботи сестри медичної та складені заходи по профілактиці захворювань дітей в закладі, розробляє план оздоровлення. На підставі медичних довідок оформляється листок здоров’я по кожній групі, згідно якого проводиться медико-профілактична та фізкультурно-оздоровча робота, в тому числі з дітьми, які стоять на «Д» обліку. На початку навчального року проводить антропометричні виміри, під час, яких визначається вага і зріст дитини, результати заносяться до журналу фізичного розвитку дітей. На основі отриманих даних вихователі проводять маркування дитячих меблів та складають і затверджують у завідувача карту розсаджування дітей 2 рази на рік. Медична документація закладу ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах», систематично та охайно. Звітність медичним персоналом закладу не порушується. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно- гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Сестрою медичною старшою складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно, проводить консультації для батьків та педагогів згідно плану роботи. Щомісяця проводиться облік захворюваності дітей, здається в дитячу поліклініку, один та в управління Держпродспоживслужби у місті Конотоп. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлюються на нарадах при завідувачу. За результатами аналізу складаються заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в ДНЗ. З метою запобігання захворюваності плануються і аналізуються фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров’я. Два рази на рік проводиться оцінка фізичної підготовленості дітей. Контролюється дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп. Один раз на рік в плановому порядку проводиться диспансерний огляд дітей.
Аналіз стану здоров’я на 01.06.2018
Всього дітей – 61;
Групи здоров’я:
I – 58 чол.,
II – 3 чол,
Фізкультурні групи:
основна – 61 чол.
На диспансерному обліку – всього 3 чол.
Харчування в ДНЗ здійснюється відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
Придбання продуктів харчування відбувається відповідно до встановленого кошторису – 22,00 грн. на дитину раннього віку, 26,00грн – дошкільного віку.
100% – хліб, борошно, крупи, соки, кондитерські вироби, цукор, олія, сир твердий, яйця;
90,5% – масло вершкове, молоко, м’ясо;
понад 80% – картопля, овочі, сир кисломолочний, сметана, риба;
понад 70% – хліб пшеничний, фрукти.
Так, станом на 01.06.2018 середній відсоток виконання норм становить: дошкільних группах складає 73 %.
Грошові норми витримуються.
Традиційно з 1червня по 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи. Усі продукти харчування що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а вразі потреби – корекція харчування. Завідувач затверджує меню – розкладку здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технологій приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом. Під час контролю у медичному кабінеті перевіряється ведення медичним працівником ділової документації з питань організації харчування дітей.
Окрема увага приділяється контролю організації харчування дітей у групових приміщеннях. Під контроль підпадають, зокрема, питання щодо: дотримання режиму харчування дітей; сервіровки столів; дотримання графіка видачі їжі; відповідності об’єму страв, виданих дітям, встановленим нормам; умов харчування дітей; культури харчування дітей; обсягу відходів їжі.
Адміністрація дошкільного закладу проводить роботу щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок. На 2017 – 2018 н.р. укладено угоди про співпрацю навчальних закладів, а саме, ДНЗ № 6 «СТРУМОЧОК» та ЗОШ № 14. В вересні 2017 року відбулась зустріч вихователів, практичного психолога та адміністрації дошкільного закладу і вчителів, адміністрації. На зустрічі обговорювалися питання роботи ДНЗ за программою «Дитина» та наступності роботи зі школою, обговорювалися проблемні питання та були намічені перспективи співробітництва.
Річний план за 2017/2018 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2017/2018 навчальному році залишаються актуальним питання щодо забезпечення системи роботи з роботи національно-патріотичного виховання, охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Залишаються актуальним питання організації тісної взаємодії сім’ї та ДНЗ, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками. Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ДНЗ, участь педагогів в апробації нових методик.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.